Polityka prywatności serwisu Fruugo

POLITYKA PRYWATNOŚCI, ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Opis pliku danych osobowych: rejestracja klienta w celu uzyskania dostępu do produktów i usług oferowanych przez serwis Fruugo.

 1. ROLA PLIKU DANYCH OSOBOWYCH I OGÓLNY OPIS ZASAD ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI W SERWISIE FRUUGO

  Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda wyrażona przez podmiot będący właścicielem danych, relacja z klientem lub inna zachodząca między właścicielem danych a działalnością prowadzoną przez serwis Fruugo.

  Serwis Fruugo szanuje prywatność swoich klientów i dokłada wszelkich starań, by przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i innych. W niniejszych zasadach określenie „dane osobowe” określa informacje odnoszące się zidentyfikowanej i identyfikowalnej osoby fizycznej. Określenie „serwis Fruugo” odnosi się do firmy Fruugo Ltd. i jej podmiotów zależnych.

  Niniejsza polityka ochrony prywatności stanowi również opis pliku danych osobowych, umożliwiającego dostęp do produktów i usług oferowanych przez serwis Fruugo, a także opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z produktami i usługami oferowanymi przez serwis Fruugo.

  Ponadto niektóre usługi świadczone przez serwis Fruugo mogą wymagać podania dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych i innych gromadzonych w związku z tymi usługami oraz ich przetwarzania. W przypadku sprzeczności tych informacji z niniejszą polityką będą one miały pierwszeństwo przed zapisami zawartymi w polityce ochrony prywatności.

  Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce, nie korzystaj ze strony internetowej ani usług serwisu Fruugo.

 2. DANE ZAWARTE W PLIKU DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane osobowe są gromadzone w momencie Twojej rejestracji w serwisie Fruugo, w związku ze sprzedażą produktów i usług oraz kampaniami promocyjnymi i wyprzedażami produktów i usług oferowanych przez serwis Fruugo.

  Twoje dane osobowe mogą być również gromadzone z plików danych osobowych zarządzanych przez strony trzecie, na przykład system rejestracji ludności, Listę Robinsona prowadzoną przez Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, oraz z innych plików danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez nas obejmują między innymi dane należące do następujących kategorii:

  • Dane techniczne. Stronę internetową serwisu Fruugo można generalnie przeglądać bez konieczności rejestracji lub identyfikacji użytkownika, tym niemniej Twoja przeglądarka przesyła pewne dane do serwisu Fruugo, takie jak Twój adres IP, datę i godzinę przeglądania strony, adres strony, z której nastąpiło przełączenie do strony serwisu Fruugo, używane przez Ciebie łącza i wyświetlana zawartość stron. Inne gromadzone dane techniczne mogą być również tworzone w związku z użytkowaniem produktów i usług oferowanych przez serwis Fruugo. Może to być na przykład Twój numer telefonu, data i godzina skorzystania z usługi oraz inne dane opisujące sposób jej realizacji. Dane te mogą być przekazywane do serwisu Fruugo w ramach normalnej komunikacji. Strona internetowa serwisu Fruugo używa plików cookie. Dalsze informacje na temat stosowania plików cookie możesz znaleźć w temacie Identyfikacja użytkownika i stosowanie plików cookie.

  • Informacje przekazywane przez klienta. Serwis Fruugo może gromadzić następujące dane w związku ze swoimi produktami i usługami: imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail. Możemy również gromadzić inne dane kontaktowe niezbędne do wysyłki produktów i realizacji usług, a także komunikacji z klientami oraz identyfikacji użytkowników.
   Ponadto możemy gromadzić dane demograficzne, na przykład dotyczące wieku, płci, języka, miejsca zamieszkania użytkownika, jak również informacje dotyczące upodobań, życzeń i zgód wyrażanych przez użytkownika, pomocne w doskonaleniu produktów i usług oraz dostosowywaniu ich do preferencji użytkownika.
   Z związku z niektórymi świadczonymi przez nas usługami możemy również gromadzić dane dotyczące innych osób, na przykład w sytuacji, gdy wyrazisz chęć, by zakupione przez Ciebie przedmioty zostały wysłane na adres innego odbiorcy.

  • Informacje dotyczące klienta i relacji związanych z umowami. Gromadzimy informacje dotyczące kwestii związanych z klientem i relacji wypływających z umów, na przykład zamawianych przez Ciebie przedmiotów i usług, umów, nawiązywanych kontaktów i składanych reklamacji, a także dane dotyczące zapisów i realizacji gwarancji oraz innych usług. Gromadzimy również informacje dotyczące płatności i wystawiania faktur za produkty i usługi, na przykład adres do faktury i dane karty kredytowej, jak również informacje służące do sprawdzania danych kredytowych i inne informacje finansowe. Możemy również nagrywać rozmowy telefoniczne z klientami i gromadzić inne informacje związane z kontaktami między Tobą a serwisem Fruugo lub reprezentowanym przez nas sklepem.

 3. ROLA PLIKU DANYCH OSOBOWYCH

  Twoich danych osobowych używamy w następujących celach:

  • Udostępnianie produktów i świadczenie usług. Możemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi zamówieniami, realizacji umów i innych zobowiązań oraz odpowiadania na Twoje prośby i zapytania. Dane osobowe mogą również służyć do identyfikacji użytkowników, udostępniania produktów i świadczenia usług, zapewniania bezpieczeństwa przepływu danych oraz zapobiegania nadużyciom i badania ich w ramach obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane do celów marketingowych stronom trzecim bez Twojej zgody.

  • Udoskonalanie produktów i usług. Twoje dane osobowe mogą być używane do doskonalenia produktów i usług oferowanych przez serwis Fruugo. Do tego celu używamy głównie danych statystycznych i innych informacji niepozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Twoje dane osobowe mogą również być używane do dostosowywania naszych produktów i usług do Twoich potrzeb, umożliwiając nam na przykład wyświetlanie treści dostosowanych do Twoich preferencji. Możemy tworzyć statystyki niezbędne do dalszego doskonalenia naszych produktów i usług, jak również zbierać informacje gromadzone w związku z różnymi produktami i usługami, jeśli informacje te były gromadzone właśnie w tym celu.

  • Komunikacja z klientami i działania marketingowe. W granicach obowiązujących przepisów Twoje dane osobowe mogą być używane do działań marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez serwis Fruugo oraz sklepy detaliczne i partnerów reprezentowanych przez Fruugo. Takie działania mogą obejmować marketing bezpośredni, badania rynkowe oraz komunikację z klientami, mającą na przykład na celu informowanie ich o nowych produktach i różnych kwestiach dotyczących świadczonych przez nas usług. Możemy również przeprowadzać ankiety badające poziom zadowolenia naszych klientów.

 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  Serwis Fruugo nie sprzedaje, wynajmuje ani też nie udostępnia Twoich danych w inny sposób, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • Za Twoją zgodą. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe pod warunkiem otrzymania na to Twojej zgody. Niektóre z naszych usług mogą wymagać opublikowania danych osobowych użytkownika. Mogą to być na przykład usługi w ramach serwisu społecznościowego lub używane przez użytkowników do publikowania własnych treści.

  • Podwykonawcy i sklepy detaliczne. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom serwisu Fruugo, pod warunkiem, że tacy podwykonawcy uczestniczą we wdrażaniu usługi opisanej w niniejszej polityce. Twoje dane osobowe niezbędne do wysyłki zakupionego przez Ciebie produktu (tj. imię i nazwisko, adres i numer telefoniczny) zostaną udostępnione sklepowi oferującemu dany produkt i firmie świadczącej usługi logistyczne zajmującej się transportem produktu. Takie strony trzecie nie mogą używać Twoich danych osobowych do celów innych niż realizacja określonej usługi, w związku z którą dane zostały ujawnione. Są one zobowiązane przez nas do zachowania poufności Twoich danych i przedsięwzięcia działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych.

  • Międzynarodowy transfer danych. Twoje dane osobowe mogą być przesyłane między różnymi krajami. Jeśli zamówione produkty są przesyłane z kraju spoza UE, może zaistnieć konieczność przesłania Twoich danych osobowych do krajów, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od regulacji obowiązujących w Finlandii. W takich przypadkach podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych, w tym za pomocą umów dotyczących poufności i prawnej ochrony danych osobowych (mogą to być na przykład standardowe umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską).

  • Obowiązkowe ujawnienie danych. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane władzom na żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

  • Fuzje i przejęcia. W przypadku sprzedaży serwisu Fruugo w całości lub częściowo dane osobowe związane z prowadzoną przez nas działalnością mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi.

 5. PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH NIELETNICH

  Staramy się unikać gromadzenia osób poniżej 16 roku życia. Ponieważ weryfikacja wieku użytkowników serwisu może być trudna, do naszych baz danych mogą trafić dane osób poniżej 16 roku życia.

  Zgodnie z naszymi zasadami osoby nieletnie (w Finlandii są to osoby poniżej 18 roku życia) nie mogą dokonywać zakupów ani być stronami żadnych umów cywilno-prawnych zawieranych w ramach naszego serwisu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

 6. JAKOŚĆ DANYCH

  Staramy się zapewnić, w ramach racjonalności, by dane, którymi dysponujemy, były dokładne i zgodne ze stanem faktycznym. Niektóre usługi w serwisie Fruugo mogą umożliwiać użytkownikom zarządzanie własnymi danymi osobowymi. Pamiętaj, że obowiązek dostarczenia serwisowi Fruugo prawdziwych informacji spoczywa na Tobie.

 7. ZABEZPIECZENIA

  Podawanie danych osobowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, jako że żadna technologia ani proces nie są w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. W serwisie Fruugo podejmujemy jednak odpowiednie działania na poziomie technicznym i organizacyjnym, mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed dostępem ze strony osób niepowołanych oraz ujawnieniem lub przetwarzaniem tych danych bez Twojej zgody, z uwzględnieniem charakteru powierzonych nam informacji, technicznych możliwości ich ochrony, rzeczywistych zagrożeń oraz kosztów zabezpieczeń.

  Działania te obejmują, tam, gdzie ma to zastosowanie, użycie zapór ogniowych, szyfrowania, bezpiecznych serwerów, wdrażanie odpowiednich systemów i procesów zarządzania uprawnieniami dostępu, opracowanie odpowiednich instrukcji dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych, staranny dobór podwykonawców oraz stosowanie zabezpieczeń w postaci umów i innych środków. W celu zapewnienia poufności naszych transakcji używamy rozwiązań technologicznych spełniających odpowiednie normy.

 8. IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW I STOSOWANIE PLIKÓW COOKIE

  Strona internetowa serwisu Fruugo może używać plików cookie. Pliki cookie są niewielkimi objętościowo plikami przesyłanym przez stronę internetową do komputera, umożliwiającymi gromadzenie pewnych informacji o komputerze, na przykład adresu IP, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki oraz adresu strony internetowej, z której nastąpiło połączenie ze stroną serwisu Fruugo. Użycie plików cookie ma na celu zapewnienie użytkownikowi określonych korzyści, na przykład wyeliminowania konieczności częstego wprowadzania hasła podczas jednej sesji lub ponownego wyboru artykułów umieszczonych w koszyku w razie przerwania zakupów. Pliki cookie służą również do analizy ruchu na stronie internetowej, co pozwala nam doskonalić nasze usługi.

  W przypadku niektórych stron internetowych możemy również używać plików sygnalizacyjnych o nazwie „web beacon”. Pliki sygnalizacyjne nie służą nam do identyfikacji poszczególnych użytkowników, lecz doskonalenia naszej strony internetowej. Pliki sygnalizacyjne mają zazwyczaj postać graficznych elementów umieszczanych na stronie internetowej i umożliwiających gromadzenie informacji na niej używanych. Pliki sygnalizacyjne nie tworzą zazwyczaj informacji poza informacjami przekazywanymi przez przeglądarkę użytkownika dostawcy usług internetowych w ramach tych usług. Umożliwiają również analizę plików cookie. Jeśli stosowanie plików cookie jest niedozwolone, pliki sygnalizacyjne nie będą w stanie śledzić działań użytkownika, będą jednak mogły gromadzić informacje wytwarzane przez przeglądarkę.

  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie lub chcesz otrzymywać informacje o nich z wyprzedzeniem, zmień odpowiednio ustawienia przeglądarki (jeśli jest to możliwe). Pamiętaj jednak, że wyłączenie otrzymywania plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług lub funkcji strony internetowej. Niektórzy usługodawcy dostarczający treści łączących się ze stroną internetową serwisu Fruugo mogą również używać plików cookie lub sygnalizacyjnych na swoich stronach. Serwis Fruugo nie ma dostępu do takich plików cookie ani też nie kontroluje ich.

 9. TWOJE PRAWA

  W ramach obowiązujących przepisów masz prawo do sprawdzania gromadzonych przez nas informacji związanych z Tobą. W ramach obowiązujących przepisów masz prawo domagać się skorygowania lub usunięcia nieprawdziwych, zbędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych. Masz również prawo odmówić serwisowi Fruugo zgody na przetwarzanie dotyczących Ciebie informacji na potrzeby reklamy bezpośredniej, sprzedaży zdalnych, marketingu bezpośredniego lub działań związanych z marketingiem i badaniami opinii.

  Aby wyegzekwować swoje prawa opisane powyżej, musisz przesłać podpisany przez siebie wniosek na następujący adres:

  Fruugo.com Ltd
  Privacy
  Fountain Street House
  Fountain Street
  Cumbria
  LA12 7EQ
  UK

 10. NAZWA PLIKU DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTRATOR

  Administratorem danych jest firma Fruugo.com Ltd. (Company No: 6553460), 13 Fountain Street, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.
  Registration Number: Z1333679

 11. ZMIANY W OPISIE PLIKU DANYCH OSOBOWYCH

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego opisu pliku danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli w treści niniejszego opisu pliku danych osobowych zostaną wprowadzone merytoryczne zmiany na gorsze z punktu widzenia osób będących właścicielami danych, właściciele swoich danych osobowych zostaną powiadomieni o takich zmianach w serwisie Fruugo w ciągu 30 dni.