Warunki korzystania

Warunki korzystania z serwisu Fruugo

 1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

  Witamy w elektronicznych witrynach zakupowych Fruugo, dostarczanych przez firmę Fruugo.com Ltd. oraz wszelkie podmioty zależne należące w całości do firmy Fruugo.com Ltd, w tym Fruugo Ireland Ltd. („my” lub „nas”)

  Niniejsze Warunki użytkowania („WU”) regulują korzystanie z treści, oprogramowania i usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Fruugo. Korzystając z serwisu Fruugo, wyrażasz tym samym zgodę na warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki ani żadne ich modyfikacje, przerwij korzystanie z serwisu Fruugo.

  Warunki mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu, za powiadomieniem lub bez. Należy okresowo sprawdzać zmiany wprowadzone w warunkach na stronie Warunki korzystania z serwisu.

  Jeśli nie określono inaczej, wszelkie nowe funkcje lub właściwości serwisu podlegają niniejszym warunkom. Sposób korzystania z określonej usługi w serwisie Fruugo może również podlegać wytycznym i regulacjom mającym zastosowanie do tej usługi, ogłaszanym i zmienianym przez serwis Fruugo od czasu do czasu. Wszelkie takie wytyczne i regulacje stanowią część niniejszych warunków. W razie rozbieżności między warunkami a wszelkimi wytycznymi lub regulacjami pierwszeństwo mają niniejsze warunki.

 2. TWOJE ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI

  W związku z korzystaniem z serwisu zobowiązujesz się do: (a) podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z wymaganiami formularza rejestracji w serwisie („dane rejestracyjne”), oraz (b) utrzymywania i uaktualniania danych rejestracyjnych w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem faktycznym.

  Musisz mieć ukończone przynajmniej szesnaście (16) lat. Jeśli nie jesteś pełnoletni/pełnoletnia w świetle przepisów kraju, w którym mieszkasz, poproś swojego rodzica lub opiekuna prawnego o wypełnienie formularza rejestracyjnego za Ciebie.

  Jeśli podasz nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne informacje bądź poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić Ci prawa do korzystania z serwisu (lub jego dowolnej części) w przyszłości.

 3. KONTO W SERWISIE FRUUGO, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

  Po zakończeniu procesu rejestracji w serwisie Fruugo otrzymasz hasło i konto. Odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i danych konta spoczywa wyłącznie na Tobie; ponosisz również odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu Twojego hasła lub konta. Zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadomienia nas o nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta oraz wszelkich naruszeniach zabezpieczeń. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania tych zapisów.

 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FRUUGO

  Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o Tobie podlegają regulacjom polityki prywatności serwisu Fruugo. Więcej informacji możesz znaleźć w pełnym tekście polityki prywatności, na stronie Polityka prywatności.

  Zezwalasz nam na dostęp, przechowywanie i ujawnianie informacji o Twoim koncie i Twoich treści: (a) stowarzyszonym z nami firmom na całym świecie w celu sprawnego udostępniania treści Tobie i innym; (b) w celu umożliwienia odpowiedniego zarządzania kontem zgodnie z naszymi procedurami; (c) w sytuacji, w której przepisy prawa lub dobra wola wymagają umożliwienia dostępu, przechowywania danych w z związku z następującymi działaniami: (i) zapewnienie zgodności z postępowaniem prawnym; (ii) egzekwowanie niniejszych warunków; (iii) reakcja na skargi dotyczące treści łamiących prawa osób trzecich; (iv) reakcja na Twoje żądania dotyczące obsługi klienta; (v) konieczność ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa serwisu, jego użytkowników i społeczności. Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z klientami i gromadzić inne informacje związane z kontaktami między Tobą a serwisem Fruugo lub reprezentowanym przez nas sklepem.

 5. PRODUKTY I DOSTAWA

  Wszystkie produkty wyświetlane na Fruugo są sprzedawane przez niezależnych sprzedawców będących osobami trzecimi. Fruugo nie jest ani kupującym, ani sprzedającym produktów. Fruugo jest dostawcą platformy i agentem handlowym sprzedawców, umożliwiając detalistom i klientom realizację transakcji. Fruugo działa jako przedstawiciel handlowy wyłącznie w imieniu sprzedawców, a nie w imieniu klientów. W naszych umowach z detalistami detaliści upoważnili Fruugo do zawierania sprzedaży produktów klientom. Oznacza to, że Fruugo ma od detalistów upoważnienie do związania detalistów ze sprzedażą produktów. Umowa zawarta po zakończeniu sprzedaży produktu jest zawierana wyłącznie między klientem a sprzedawcą detalicznym, chociaż Fruugo ma prawo sprzedawcy do zobowiązania sprzedawcy detalicznego do sprzedaży produktu zgodnie z taką umową. Fruugo nie jest stroną takiej umowy ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności z niej wynikającej lub w związku z nią. Dokładamy wszelkich starań, aby produkty kupowane przez Ciebie na Fruugo były dobrej jakości, spełniały wymagania wszystkich odpowiednich zasad i przepisów oraz były we wszystkich istotnych aspektach zgodne z opisem produktu wyświetlanym na Fruugo. Monitorujemy procesy dostaw naszych detalistów i opinie naszych klientów na temat produktów sprzedawanych na Fruugo, ale nie mamy bezpośredniej kontroli nad poszczególnymi produktami lub dostawami produktów sprzedawanych na Fruugo.

  Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. Ta wiadomość e-mail jest jedynie potwierdzeniem w celach informacyjnych i nie stanowi przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę. Umowa między Tobą a sprzedawcą dotycząca produktów nie zostanie zawarta, dopóki nie sprawdzimy, czy sprzedawca akceptuje Twoje zamówienie. Jeśli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zawiera umowę między Tobą a sprzedawcą. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie zawierać opis produktów zakupionych w zamówieniu oraz pewne inne informacje o Twoich prawach do odstąpienia od umowy między Tobą a sprzedawcą. Tylko produkty wymienione w e-mailu z potwierdzeniem wysyłki są zawarte w umowie między Tobą a sprzedawcą.

  Otrzymujemy Twoje płatności w imieniu sprzedawcy, a także zobowiązujemy się do zwrotu w imieniu sprzedawcy wszelkich pieniędzy, do których możesz być uprawniony. Twoja płatność zostanie przetworzona przez Fruugo.com Ltd lub jakąkolwiek spółkę zależną należącą w całości do Fruugo.com Ltd. i przekazana przez nas do odpowiednich sprzedawców detalicznych w celu uregulowania Twojego zadłużenia wobec każdego sprzedawcy.

  Dalsze instrukcje znajdują się w odpowiednich rozdziałach pomocy Fruugo. Takie instrukcje mogą być od czasu do czasu zmieniane z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Rozumiesz i zgadzasz się, że takie instrukcje będą stanowić integralną część niniejszych Warunków Użytkowania.

  Warunki gwarancji są specyficzne dla produktu i dlatego zostaną dostarczone wraz z odpowiednim produktem lub przez odpowiedniego sprzedawcę.

 6. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWA I REGULACJAMI

  Zgadzasz się przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów prawa i regulacji dotyczących aktywności w Internecie oraz akceptowalnych treści, a także wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z kraju Twojego zamieszkania.

 7. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSPRZEDAŻY SERWISU

  Zgadzasz się nie odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedać ani odsprzedawać żadnych części serwisu ani praw do korzystania z niego.

 8. MODYFIKACJE SERWISU

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji serwisu lub zaprzestania jego udostępniania, czasowo lub trwale, w całości lub częściowo, za powiadomieniem lub bez niego. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za żadne modyfikacje serwisu ani za zawieszenie lub zaprzestanie jego działania.

 9. ŁĄCZA

  Serwis lub strony trzecie mogą udostępniać łącza do innych stron lub zasobów internetowych. Ponieważ nie sprawujemy żadnej kontroli nad takimi stronami lub zasobami, potwierdzasz i akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych stron lub zasobów, a także nie polecamy żadnych materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne straty lub szkody spowodowane lub uznane za spowodowane w związku z korzystaniem z wszelkich materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach.

 10. PRAWA ZASTRZEŻONE

  Potwierdzasz i akceptujesz, że serwis zawiera zastrzeżone i poufne informacje chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej oraz inne. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że treść przedstawiana za pośrednictwem serwisu jest chroniona przez prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne prawa majątkowe oraz przepisy. Z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia udzielonego przez nas lub reklamodawców zgadzasz się nie modyfikować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć materiałów opartych na serwisie lub zawartych w nim treściach, w całości ani częściowo.

  Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do serwisu ani nie podejmować prób uzyskania takiego dostępu inaczej niż przez udostępniony przez nas interfejs, przeznaczony do uzyskiwania dostępu do serwisu.

 11. ZABEZPIECZENIE

  Zgadzasz się zabezpieczyć nas, nasze spółki zależne, przedstawicieli, agentów i innych partnerów, sprzedawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami prawników, wysuwanymi przez osoby trzecie w związku z treściami zamieszczanymi, publikowanymi lub przesyłanymi przez Ciebie w ramach serwisu, Twoim korzystaniem z serwisu, naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków albo jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów.

 12. WYŁĄCZENIA

  JEDNOZNACZNIE POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ, CO NASTĘPUJE:

  1. KORZYSTASZ Z SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS JEST CI UDOSTĘPNIANY W POSTACI „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE ORAZ WSZELKIE WARUNKI, JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, WSZELKIE DOROZUMIANE WARUNKI POKUPNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
  2. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ, ŻE (i) SERWIS BĘDZIE SPEŁNIAŁ TWOJE WYMAGANIA; (ii) SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ NIEPRZERWANIE, NA CZAS, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW; (iii) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ PRZY UŻYCIU SERWISU, BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE; (iv) JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU BĘDZIE ZGODNA Z TWOIMI OCZEKIWANIAMI.
  3. POBIERANIE LUB POZYSKIWANIE W INNY SPOSÓB DOWOLNYCH TREŚCI PRZY UŻYCIU SERWISU ODBYWA SIĘ WEDŁUG TWOJEGO UZNANIA I NA TWOJE RYZYKO. PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z POBRANIEM TAKICH TREŚCI.
  4. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE W POSTACI USTNEJ LUB PISEMNEJ, UZYSKANE OD NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, NIE MOGĄ STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI ANI INNEGO ZOBOWIĄZANIA, JEŚLI NIE MAJĄ POKRYCIA W NINIEJSZYCH WARUNKACH.
 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, KORZYŚCI LUB DANYCH BĄDŹ INNE STRATY NIEMATERIALNE, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU UPRZEDZENIA NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W ZWIĄZKU Z: (i) KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU LUB DOWOLNEGO PRODUKTU PRZEDSTAWIONEGO W SERWISIE; (ii) KOSZTAMI POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z DOWOLNYMI PRODUKTAMI, DANYMI, INFORMACJAMI LUB USŁUGAMI ZAKUPIONYMI LUB POZYSKANYMI W SERWISIE, WIADOMOŚCIAMI OTRZYMANYMI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU LUB TRANSAKCJAMI PRZEPROWADZONYMI W SERWISIE; (iii) NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM LUB ZMIANĄ TRANSMISJI ALBO DANYCH; (iv) OŚWIADCZENIAMI LUB POSTĘPOWANIEM STRON TRZECICH W SERWISIE; (v) WSZELKIMI INNYMI KWESTIAMI ZWIĄZANYMI Z SERWISEM ORAZ PRZEDMIOTAMI PREZENTOWANYMI I SPRZEDAWANYMI ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

  NASZA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TWOJE REKOMPENSATY NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA ODPOWIEDNIE PRODUKTY I USŁUGI.

  AKCEPTUJESZ, ŻE NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH REKLAMACJE LUB DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU, WSZELKICH PRODUKTÓW W NIM PREZENTOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH ORAZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE LUB WSZCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU ZAISTNIENIA PRZYCZYNY TAKICH REKLAMACJI LUB DZIAŁAŃ.

 14. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PEWNE SZKODY. PODOBNIE NIEKTÓRE Z OGRANICZEŃ WYMIENIONE W CZĘŚCI 14 I 15 MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

  ŻADNE ZAPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE OGRANICZAJĄ USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.

 15. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA

  Akceptujesz, że możemy według własnego uznania wygasić ważność Twojego hasła lub konta (w całości lub częściowo) bądź prawo do korzystania z serwisu, a także usunąć i odrzucić dowolną treść w ramach serwisu z dowolnej przyczyny, w tym, lecz nie wyłącznie, z powodu niekorzystania z serwisu lub podejrzenia naruszenia albo nieprzestrzegania litery bądź ducha niniejszych warunków. Akceptujesz, że wszelkie wygaszenie dostępu do serwisu w ramach postanowień niniejszych warunków może nastąpić bez uprzedzenia, a także potwierdzasz i akceptujesz, że możemy natychmiast zdezaktywować lub usunąć Twoje konto.

  Konto, które nie było używane przez jakiś czas, może zostać wygaszone, a cała jego zawartość trwale usunięta, zgodnie z wytycznymi i regulacjami serwisu Fruugo. Akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie ani brak możliwości przechowywania treści utrzymywanych w serwisie lub przesyłanych za jego pośrednictwem. Ponadto akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani stron trzecich za jakiekolwiek wygaszenie Twojego dostępu do serwisu.

 16. POWIADOMIENIA

  Powiadomienia możesz otrzymywać pocztą elektroniczną lub zwykłą. Serwis może również wysyłać do Ciebie powiadomienia o zmianach w niniejszych warunkach lub dotyczące innych kwestii przez powiadomienia lub łącza do nich wyświetlane w serwisie.

 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH

  Logo Fruugo, znaki towarowe Fruugo oraz inne logo, nazwy produktów i usług w serwisie Fruugo stanowią znaki towarowe firmy Fruugo.com Ltd. („znaki towarowe Fruugo”). Zgadzasz się nie wyświetlać ani nie używać znaków towarowych Fruugo w żaden inny sposób bez naszej uprzedniej zgody.

 18. ROSZCZENIA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Fruugo szanuje własność intelektualną innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w serwisie Fruugo lub w powiązanych z nim witrynach, zgłoś problem na adres legal@fruugo.com wraz z całą wymaganą dokumentacją uzupełniającą i zgodnie z naszymi
  Zasady dotyczące skarg prawnych osób trzecich.

 19. INFORMACJE OGÓLNE

  Niniejsze warunki (łącznie z wymienionymi tu zasadami postępowania i politykami) stanowią w całości umowę między Tobą a nami oraz regulują zasady korzystania z serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami. Zasady korzystania z serwisu mogą podlegać dodatkowym warunkom, mającym zastosowanie podczas korzystania z usług świadczonych przez podmioty stowarzyszone bądź treści lub oprogramowania należących do stron trzecich. Niniejsze warunki oraz relacja między Tobą a nami podlegają prawodawstwu Wielka Brytania. Wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji brytyjski sądów. Żadne niedopatrzenia z naszej strony dotyczące egzekwowania naszych praw lub postanowień niniejszych warunków nie stanowią uchylenia takich praw ani postanowień. Jeśli któreś z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne przez odpowiedni sąd, zgadzasz się, by sąd dokonał próby rozpatrzenia intencji stron zawartej w tym postanowieniu. Wszelkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w mocy.

  Ani Ty, ani my nie mamy prawa do zrzeczenia się praw lub zobowiązań opisanych w niniejszych warunkach na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody. Wyjątek stanowi przekazanie dowolnych lub wszystkich praw i zobowiązań z naszej strony dowolnej z firm stowarzyszonych, bez Twojej uprzedniej zgody. Akceptujesz fakt, że Twoje konto w serwisie Fruugo jest osobiste i nie podlega przekazaniu. Tytuły części niniejszych warunków mają charakter jedynie informacyjny.

  Osoby mieszkające w UE mogą korzystać z prowadzonej przez Komisję Europejską internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

ANULOWANIE

Musisz poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu zamówienia zgodnie z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi anulowania i modyfikacji. Zalecamy przesłanie wniosku za pośrednictwem naszego interaktywnego Centrum pomocy, ponieważ jest to najszybszy sposób złożenia wniosku o anulowanie, ale w przypadku klientów z UE możesz zamiast tego wypełnić, wydrukować i wysłać ten wzór formularza odstąpienia od umowy:


Wypełnij poniższe sekcje poniżej linii, wydrukuj i prześlij formularz na adres:

Zespół obsługi klienta, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


Do: Zespół Obsługi Klienta, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:


Numer zamówienia:

Data zamówienia:

Twoje imię:

Twój adres:

Adres e-mail Twojego konta Fruugo:

Twój podpis:


Data:

Będziesz także musiał zwrócić produkt (y) sprzedawcy, od którego kupiłeś towar, aby umożliwić nam przetworzenie zwrotu. Będzie to inny adres niż powyższy adres, możesz to zrobić za pośrednictwem naszego interaktywnego Centrum pomocy.

NIE wysyłaj swoich produktów bezpośrednio do Fruugo - opóźni to anulowanie i zwrot pieniędzy.


        20. NARUSZENIA

Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń niniejszych warunków do działu obsługi klienta.

21.STATUS AGENTA HANDLOWEGO

Fruugo działa jako agent handlowy wyłącznie w imieniu sprzedawców detalicznych, a nie klientów. W naszej umowie ze sprzedawcami detalicznymi sprzedawcy detaliczni upoważnili Fruugo do zawierania sprzedaży produktów klientom w imieniu sprzedawców. Oznacza to, że Fruugo ma od sprzedawców detalicznych upoważnienie do zobowiązania ich do sprzedaży produktów.


Ostatnia aktualizacja tych warunków: listopad 2021 r.